fbpx

Безплатна доставка за покупки над 100лв.



Безплатна доставка за покупки над 100лв.

Начало

За нас

Услуги

Контакти

Категории

Spy-Secrets

София

бул. Климент Охридски 5
+359 877 15 15 66
sale@spy-secrets.com

Общи условия

Уважаеми клиенти моля запознайте се внимателно с условията за пазаруване на www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com

ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РАЗДЕЛ “СКРИТИ КАМЕРИ” и “ПОДСЛУШВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА”

В раздел ” СКРИТИ КАМЕРИ” и “ПОДСЛУШВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА” ( така известни в публичното пространство), Sp-secrets.com/Spy-secrets.com предлага единствено и само камери за видео наблюдение и устройства за  охранителна дейност.
Моля спазвайте законите на република България.
Sp-secrets.com/Spy-secrets.com  си запазва правото да откаже продажбата на който и да било продукт при съмнения за използване на продукта за незаконни цели.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ / ОТКАЗ

www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com предоставя услугите си при спазване на следните правила и условия. Ако използвате нашият уеб сайт www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com Вие приемате тези правила и условия за ползване, заедно със Правилата и условията за Защита на личните данни, Политика на доставка и Възможност за отказ. Моля, прочетете ги внимателно. Освен това, когато използвате някоя от настоящите или бъдещи услуги на www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com, вие се съгласявате с насоките и условията приложими за тази услуга

* ВАШИЯТ АКАУНТ

Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за поддържане на поверителността на вашият акаунт и парола и за ограничаване на достъп до компютъра си, и сте съгласен да поемете отговорност за всички дейности, които се случват с акаунта и паролата ви. www.sp-secrets.com /www.spy-secrets.com не продават продукти за покупка от деца. Възможно е да предлагаме детски продукти за покупка от възрастни. Ако сте на възраст под 18 години можете да използвате www.spy-secrets.com само с подходящо участие на родител или настойник. www.spy-secrets.com /www.spy-secrets.com и неговите партньори си запазват правото да откажат услуги, прекратяват акаунти, добавят или премахват съдържание или прекратяват поръчки по собствено усмотрение.

Политика за обработване на лични данни
 
Информация за администратора на лични данни:
АДИТРЕЙД ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201546207, със седалище и адрес на управление: гр.Ихтиман ул.СергейРумянцев 5, Тел: 0877151566; e-mail: aditreid@gmail.com
 
Контакти на длъжностно лице за защита на личните данни:
Име: Димитър Карабонев
Адрес: гр Ихтиманул. Сергей Румянцев 5
Имейл: aditreid@gmail.com
 
Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
 
Цели на обработката:
установяване на самоличността Ви;
управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
изготвяна на предложение за сключване на договор;
изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
изготвяне на потребителски профил;
установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги ;
Директен макетинг и ремакетинг 
Данни, които обработваме на това основание:
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 
лични данни за контакт – адрес за контакт, постоянен адрес, имейл, телефонен номер;
данни за идентификация – трите имена
Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
друга обратна връзка, която получаваме от вас;
информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;

данни, предоставяни през интернет страницата или мобилни приложения;
IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Демографски данни
Данни добивани чрез инструмента Google Analytics
Данни за профил в социални мрежи при регистрация чрез такъв профил;
кредитен рейтинг; 
Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.
 
Предоставяме лични данни на трети лица
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
 
пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;
лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството; 
Кога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание изтриваме 1 година след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн. 
Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание
 
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:
задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца)
по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). 
Предоставяне на данни на 3-ти лица
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.
СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ
 
Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответноте съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи;
Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.
 
Оттегляне на съгласие
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.
Данни, които обработваме на това основание:
На основание даденото от Вас съгласие обработваме следните лични данни:
Имена
Постоянен адрес
Друг адрес
Телефон
ИмейлКога изтриваме данните, събрани на това основание
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.
 
ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ
Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.
 
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 
Права на Потребителите
 
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. 
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето. 
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.       
Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 
Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.
 
Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.
 
Поддържане на регистър
Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
името и координатите за връзка на администратора целите на обработването;
описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
включително получателите в трети държави или международни организации;
когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, 
* Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.
Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.
Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.
При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.
Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
 
 
Политика за „бисквитки“(cookies)
на АДИТРЕЙД ООД или www.spy-secrets.com/www.sp-secrets.com
 
1. Какво представляват „бисквитките“?  
Бисквитката е файл с малък размер от букви и цифри, който ще бъде съхранен на вашия компютър , мобилно устройство или друго утройство използват за достъп до интернет. „Бисквитката“ се инсталира чрез запитване , изпратено от сървъра на уеб страницата, тя не съдържа вируси или софтуерни програми.
 
2. Какви видове са  „бисквитките“ и как се използват?
Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.
Използваме два вида бисквитки:
 – при потребителска сесия, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението.
– при фиксирани файлове, който остават на устройството на потребителя за периода, фиксиран в бисквитките или докато не будат изтрити ръчно от потребителя.
 
3. Цели за който използваме „ Бисквитките“
 
– за подобряване производителност на сайта
– за анализиране на посетителите на сайта
– за географско насочване
– за регистрация на сайта
– за рекламна дейност
– за Бисквитки на рекламодатели

4. Съдържат ли лични данни „бисквитките“?
Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не изискват информация от личен характер. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само и единствено за улесняване на потребителя. То тогава  данните са криптирани и непозволява неоторизиран достъп до тях.
 
5. Изключване на „ Бисквитките“
Изключването или спиране получаването на бисквитки може да спре функционирането на на определени уеб сайтове или да направи така, че уеб сайта да не работи правилно.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за  настройките на „бисквитките“. По пронцип тези насройки се  намират меню „опции“ или  „предпочитани“или да използваш опцията „помощ“ на вашия уеб браузър.
Следните линкове ще ви помогнат за парвилното настройване на „Бисквитките“
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

За спиране рекламните „бисквитките“ генериранио от трети лица, може да изпозвате следния линк :
http://www.youronlinechoices.com/bg/

 
6. Изтриване на „бисквитки“
В настройките на приложението, може да изтриете „бизквитките“ ръчно или да настройте автоматичното бисквитките да бъдат блокирани от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до  уеб браузъра.
 
7. Повече информация относно „бисквитките“
Като цяло „бисквитките“ се изпозват от повечето и най-посещавану уеб сайтове. Спирането на бисквитките ще спре достъпа на потребителя до най-използвани сайтове, като Youtube и Gmail Те са важни за правилното вункциониране на определени уеб сайтове, също така помагат и за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител.

Бисквитките са навсякъде  интернет и ако искате да имате достъп до най-големите уеб сайтове и ба се радвате на безпроблемна работа трябва да настройте вашите „бисквитки“ по правилния начин.
 
Повече информация за това как се изпозват „бисквитките“ може да намерите на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ

www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com и неговите партньори се опитват да бъдат възможно най-точни. Въпреки това, www.sp-secrets.com/www.spy-secrets.com не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този сайт е точно, пълно, надеждно, актуално, и без грешки.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.sp-secrets.com/ www.spy-secrets.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Потвърждение на поръчката”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

* ЦЕНИ
Цените на стоките са крайни с включено ДДС . Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. Цените на продуктите могат да бъдат променяни, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите. Потребителят заплаща цената, такава каквато е  към момента на поръчката.

* ПОРЪЧКИ
Поръчките се приемат 24 часа в денонощието . След  потвърждение на поръчката, на посоченият от Вас e-mail адрес ще получите потвърдително писмо с номер и дата на поръчката и нейното съдържание.

* НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начина на плащане е чрез наложен платеж , тоест при доставката на стоката , плащате на куриера дължимата сума.

* СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срока за изпращане на стоката е от 1-3 дни когато стоката е наличност и при потвърждение от нас.
При липса на складова наличност  ще получите известие от www.sp-secrets.com/ www.spy-secrets.com.
При забавяне на срока за доставка по вина на клиента или куриерската фирма www.spy-secrets.com не носи отговорност

* ДОСТАВКА

–  Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

– Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката

–  При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срок от 2 седмици, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

*  ГАРАНЦИЯ НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА
Гаранцията е валидна единствено и само на територията на Република България. .
Всички стоки са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
 Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от www.sp-secrets.com/ www.spy-secrets.com
Гаранцията не се отнася за : aкумулаторни батерии и зарядни устройства и всички външни части,които могат да бъдат увредени от клиента;
Разходите за транспорт се поемат от потребителя.

* Отказ от гаранционно поддържане:
– когато гаранционният номер на изделието не се чете или не съответства на указаното в гаранционната карта;
– при наличие на механични повреди или повреди на защитни пломби, лепенки и др.;
– при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на разширителни платки, допълнителни модули и т.н.;
– при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);
– при неправилна експлоатация от страна на потребителя
– при използване на изделието не по предназначение
– при разглобяване или ремонт на изделието от неупълномощени за това лица;
– при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;
– при неправилно (некоректно) инсталиране на софтуер;
– при използването на нелицензиран софтуер;
– при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;
– при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица.
– при неправилно транспортиране или съхранение на изделието
– при ползване на гаранцията от трето лице
 -при неправилно инсталиран софтуер от потребителя.

* Отказ или замяна на закупена стока

– в случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.
– при констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти.Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!

– Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.

– Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна.Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни.Няма законново предписание за допустим брой ремонти ,които да налагат замяна на стока.

– Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката,а при лизинг-от датата на получаване на стоката.

ВАЖНО:

При получаването на продукта имате опция преглед и тест.
Моля да се възползвате от тази услуга, за да проверите дали продукта е в добро състояние след транспортирането.
Също така, в плика от Еконт ще намерите Стокова разписка и гаранционна карта.
Ако липсва някой от посочените документи, НЕ приемайте пратката!
Рекламации и връщане на продукти НЕ се приемат без оригинални документи (Стокова разписка и гаранционна карта)!

– Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.

* ПРОМОЦИИ
Всички промоции на дадени продукти обявени на сайта са валидни до изчерпване на количествата на съответният продукт.

* Контакт с нас

АДИТРЕЙД ООД
МОЛ Д. Карабонев
ЕИК: 201546207
ДДС номер: BG201546207
Адрес за кореспонденция:
гр. София
бул. Климент Охридски 5
Tел. +359 877151566
Email: sale@spy-secrets.com